Menu Close

ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ภายในสถาบัน

ประชุมฝ่ายบริหารเพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ภายในสถาบัน

วันนี้ ( 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์    รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบผู้บริหารภายในสถาบันฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และประธานหลักสูตร ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแถลงนโยบายการบริหารงาน และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ  ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและในทิศทางเดียวกัน อันเป็นการขับเคลื่อนสถาบันฯ ให้ก้าวไปสู่ความก้าวหน้าและตรงตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ พร้อมกันนี้ยังเป็นการพบปะหารือ พูดคุยแนวทางการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติอีกด้วย ทั้งนี้การประชุมยังคงอยู่บนพื้นฐานของการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายของรัฐบาล

ที่มา ฝ่ายประชาสัมพันธ์