Menu Close

อบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2563 ณ อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ และอาคารสิทธิผล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรม และมี ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น รองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และนายภคิน รัตนอุดม เจ้าหน้าที่จากศูนย์ภาษาฯ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้