Menu Close

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณะกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตรและแนวทางตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในบริเวณตำบลวังด้งและใกล้เคียง

ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม พบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ และร่วมปลูกต้นไม้และพืชสวนครัวภายในโครงการอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์