Menu Close

โครงการศาสตร์พระราชา หนึ่งคน หนึ่งต้น บนแผ่นดินพ่อ

โครงการศาสตร์พระราชา  หนึ่งคน หนึ่งต้น บนแผ่นดินพ่อ
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการศาสตร์พระราชาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยชาวบ้านในบริเวณตำบลวังด้ง ได้ดำเนินโครงการศาสตร์พระราชา ตอน “หนึ่งคน หนึ่งต้น บนแผ่นดินพ่อ” ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักในการทำความดี เป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกพืชผักสวนครัวไว้อุปโภคในครัวเรือน เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563
ที่มา : ประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์