Menu Close

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี มีคุณธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) จาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ประธานในพิธี ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีนะครับ
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์