Menu Close

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสิบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2/2563

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสิบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบัน เพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2/2563