Menu Close

นายกสภาสถาบันฯและอธิการบดี พบสายวิชาการ

นายกสภาสถาบันฯและอธิการบดี พบสายวิชาการ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประชุมหารือกับบุคลากรสายวิชาการ เรื่องแนวทางการดำเนินการเรียนการสอน ให้มุ่งวิธีการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ สังคมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อันจะเกิดประสบการณ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน พร้อมทั้งการดูแลนักศึกษา บริการวิชาการ วิจัย เพื่อสถาบันฯ จะได้พัฒนาด้านดังกล่าวต่อไป

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกเหมราช ธารีไทย นายกสภาสถาบันฯ เข้าพบปะบุคลากรสายวิชาการ ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของ “ครู” โดยย้ำเตือนให้บุคลากรสายวิชาการใช้บทบาทของความเป็นครู เข้าดูและนักศึกษาด้วยความรัก เมตตา และพร้อมเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์