Menu Close

สทป. ลงนาม MOU โดรน กับบริษัทโดรนคุณภาพ

สทป. ลงนาม MOU โดรน กับบริษัทโดรนคุณภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูร อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรวถาบันฯ  ให้การต้อนรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท เคพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท ซิสทรอนิกซ์ จำกัด ในการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับบริษัท เคพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด และบริษัท ซิสทรอนิกซ์ จำกัด ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

เพื่อประสานความร่วมมือเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) อันเป็นการส่งเสริมความรู้ บุคลากร งานวิจัย และทางวิชาการร่วมกันต่อไป

.

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์