Menu Close

สทป. จัดอบรมเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในสายสนับสนุนวิชาการ

สทป. จัดอบรมเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งในสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการสำหรับบุคลากร / อบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนประเมินค่างานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดยได้รับเกียรติจากนายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมดังกล่าวทั้ง 2 วัน ในระบบการถ่ายถอดภาพและเสียงผ่านโปรแกรม ZOOM

ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในการเขียนประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอันเป็นส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าอบรมทั้งเข้าอบรมในห้องประชุมและผ่านโปรแกรม ZOOM

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์