Menu Close

สทป. มอบห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการแพทย์ต้านภัย COVID-19

สทป. มอบห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการแพทย์ต้านภัย COVID-19


เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบชุดต้นแบบ ห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ (The Modular Negative Pressure Isolation Room) จำนวน 1 ชุด ให้แก่ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบห้องตรวจโรคดังกล่าว ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากกองวิศวกรรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ (The Modular Negative Pressure Isolation Room) เป็นผลงานการออกแบบในโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.ดร.มานพ พิพัฒหัตถกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผลิตขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคต่างๆ ซึ่งเชื้อโรคหรือไวรัสสามารถแพร่กระจายในอากาศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นห้องที่สามารถควบคุมความดันภายในห้อง ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ด้วยนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกโดยการพับหรือประกอบขึ้นใหม่


ทั้งนี้ ห้องตรวจโรคความดันลบแบบเคลื่อนที่ (The Modular Negative Pressure Isolation Room) ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และเหล่าศิษย์เก่าของสถาบันฯ ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสร้างห้องตรวจโรคความดันลบดังกล่าว


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์