Menu Close

กิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2564 แบบออนไลน์

กิจกรรมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2564 แบบออนไลน์

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  สำหรับภาคปกติและภาคพิเศษ บนระบบออน์ไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ออกอากาศจากห้องประดู่บาน ​1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานในการเปิดโครงการและพบนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดี , รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองอธิการบดี , อ.บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,  ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ ให้เกียรติในการให้ความรู้และแนะนำสถาบันฯ ในด้านต่างๆ อันเป็นสารสำคัญของวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งทำให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

 

นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2564 จะมีกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ ด้วยระบบออนไลน์อีกด้วย

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์