Menu Close

🟢 ศภค.จัดอบรมการใช้งาน G-suite เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล 💻

🟢  ศภค.จัดอบรมการใช้งาน G-suite เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงานในยุคดิจิทัล 💻

เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 . สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ศภค.) ดำเนินโครงการอบรมการใช้งาน G-suite  ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการอบรม และมี ดร.ธงชัย กลิ่นหรั่น และนายภคิน รัตนอุดม เป็นวิทยากรในการอบรมฯ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำงาน โดยใช้ G-suite โดยมีการเปิดอบรมจำนวน2 หลักสูตรได้แก่ การประชุมสัมมนาออนไลน์ด้วย Google Meet  และ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Gmail / Google Drive ซึ่งทั้ง 2 หัวข้อกำลังได้รับความนิยมของผู้ใช้ทั่วโลกในยุคปัจจุบัน

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์