Menu Close

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบ ผู้ว่าเมืองกาญจนบุรี สานต่อแผนความร่วมมือพัฒนาเด็กชายขอบ

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบ ผู้ว่าเมืองกาญจนบุรี สานต่อแผนความร่วมมือพัฒนาเด็กชายขอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , อ.บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี , อ.พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ , นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวลภัสรดา พุ่มพวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าพบ นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อประชุมหารือ”โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเด็กชายขอบและแผนบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัดกาญจนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยเป็นการนำความรู้จากครูอาจารย์ลงพื้นที่สอนวิชาชีพให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนชายขอบ ที่มีความประพฤติดี ขยัน สมควรแก่การส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นสามารถร่วมแรงกำลังผลักดันให้โครงการนี้ดำเนินการได้ ทั้งนี้เพื่อผลดีต่อเยาวชน และท้องถิ่นในระยะยาว ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการ ณ ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความสำคัญพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโดยนัดประชุมหารือร่วมกับทุกหน่วยงานภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ในสัปดาห์หน้าต่อไป

ภาพ : สำนักงานอธิการบดี
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์