Menu Close

Tag: www.pit.ac.th

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องอ่านหนักสือ 24 ชั่วโมง อาคารสุรภัฏพิสิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดรูปคลื่นอิมพัลส์ฟ้าผ่า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดรูปคลื่นอิมพัลส์ฟ้าผ่า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ

ม.หัวเฉียว ร่วมกับ สทป. พัฒนาการสอนและการวิจัยร่วมกัน

ม.หัวเฉียว ร่วมกับ สทป. พัฒนาการสอนและการวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีอ่านต่อ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 015/66

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 015/66

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่อ่านต่อ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันหมวดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันหมวดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันหมวดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)Download