Menu Close

Category: หลักสูตรอบรม

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่านต่อ

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ทางศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมโครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่านต่อ

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม โครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรม โครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

สแกน QR Code สมัครออนไลน์หรือดาว์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมโครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0Download

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 สำหรับนักศึกษา (อบรมฟรี)

สแกน QR Code สมัครออนไลน์หรือใบสมัครโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกรDownload