Menu Close

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสำหรับวิศวกร 4.0 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในการกล่าวเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้