Menu Close

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ทางศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมโครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา โดยโครงการนี้ยังได้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มาร่วมบรรยายอีกด้วย