Menu Close

สทป. เยือนสามารถเกษตรยนต์-หันคา ศึกษาดูงานเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร

สทป. เยือนสามารถเกษตรยนต์-หันคา ศึกษาดูงานเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร

     เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรินทร์ พงษ์ศุภมิตร, นายสุนทร พีระพิทักษ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส ทัดเนียม, นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวลภัสรดา พุ่มพวง เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีทันสมัยของรถตัดอ้อยและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ณ หจก.สามารถเกษตรยนต์ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท  พร้อมได้ประชุมหารือกับนายสามารถ ลี้ธระนานนท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ เกี่ยวกับ “โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเด็กชายขอบและแผนบูรณาการ

     ในการนี้ หจก.สามารถเกษตรยนต์ โดยนายสามารถ ลี้ธระนานนท์  ยินดีให้ความร่วมมือและพร้อมสนับสนุน “โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเด็กชายขอบและแผนบูรณาการ เพื่อต่อยอดวิชาความรู้ วิชาชีพ อันเป็นการส่งเสริมวิชาชีพให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส โดยสถาบันฯ จะดำเนินการในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกันต่อไป

     ทั้งนี้ ที่ปรึกษา หจก.สามารถเกษตรยนต์ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุรินทร์ พงษ์ศุภมิตร) ได้ให้คำแนะนำ  เพิ่มเติมในด้านวิชาชีพ โดยเห็นควรให้ สทป. เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงโดยมีใบประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคได้มาตรฐาน ระดับต้น กลางและสูง โดยผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาแรงงาน,  พร้อมกันนี้ให้นักศึกษา อาจารย์ได้เข้ามาฝึกเรียนรู้ ให้มีแนวคิดในการพัฒนา เน้นความสะอาด ต้นทุนต่ำ โดยที่สำคัญเป็นการเน้นสร้างคน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ต่อยอดเชิงธุรกิจ อาทิ การทำน้ำอ้อย น้ำตาล น้ำเชื่อม เป็นต้น

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์