Menu Close

สทป. เข้าพบสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี หนุนโครงการบูรณาการทางการศึกษาฯ เพื่อท้องถิ่น

สทป. เข้าพบสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี หนุนโครงการบูรณาการทางการศึกษาฯ เพื่อท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ, นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ และนางสาวลภัสรดา พุ่มพวง เดินทางเขัาพบ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวอรวรรน คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยนำเสนอรายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (ศูนย์การเรียนตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส) และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ได้นำเสนอข้อมูลศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ในระยะเบื้องต้นของการวางแผนสร้างอาคารหอพักนักศึกษา, การขุดสระน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร การก่อสร้างถนนภายในโครงการฯ เป็นต้น

ในการนี้ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี มีความยินดีอย่างยิ่งในการร่วมสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการดังกล่าว โดยให้สถาบันฯ เสนอโครงการบูรณาการฯ มายังศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนหน้าสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม( อว.) ในการรับเรื่องและสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อไป

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์