Menu Close

สทป. เข้าพบสำนักงานฝีมือแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

สทป. เข้าพบสำนักงานฝีมือแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ, นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ และนางสาวลภัสรดา พุ่มพวง เดินทางเขัาพบ นายสมศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (ศูนย์การเรียนตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส) และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สำนักงานฝีมือแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี มีความยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (ศูนย์การเรียนตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส) ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายฝีมือแรงงาน เป็นไปตามคุณสมบัติและมาตรฐานกรอบวิชาชีพ ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยเสนอพร้อมสนับสนุนให้อาจารย์ของสถาบันฯ เข้ารับการฝึกเป็นผู้ทดสอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเป็นกรรมการในการจัดอบรมอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์