Menu Close

สทป. หารือการทำความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์

สทป. หารือการทำความร่วมมือกับสถาบันยานยนต์

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร กับสถาบันยานยนต์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมทั้งให้การต้อนรับนายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดยการประชุมมุ่งเน้นการทำข้อตกลงในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ สถาบันยานยนต์ ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อยกระดับการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ อันจะเกิดผลดีต่อทั้ง 2 หน่วยงานและนักศึกษา นอกจากนี้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำคณะผู้มีเกียรติเยี่ยมชมสาขาวิชาต่างๆ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์