Menu Close

สทป.น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

สทป.น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.15 น.รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้แทนจากราชสกุลสวัสดิวัตน์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมรำลึกวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 10 ธันวาคม 2564 และสำนึกในพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปวัตนสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ และนางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมวางพวงมาลา และมอบทุนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีและประพฤติดี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ผู้ทรงเกื้อการุณย์แก่วิทยาลัยช่างกลปทุมวันอย่างอเนกอนันต์ ทรงประทานวังที่ประทับเพื่อให้เป็นสถานศึกษาของกุลบุตร สร้างโรงเรียนช่างกลปทุมวัน ทำให้มีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 เป็นวันครบรอบ 86 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ชาวสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาของพระองค์ตลอดไป

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์