Menu Close

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และคณะทำงาน ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทรอธิการบดี และนางสิริวรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ผู้แทนราชสกุลสวัสดิวัตน์ เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสถาบันฯ ที่มีผลงานวิจัยและผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ ในปี 2564โดยปีนี้มีนักวิจัยดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯ จำนวน 15 คน รวมถึงทีม GOLD GEAR ทีมหุ่นยนต์นักศึกษาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2021 ณ สาธารณะรัฐประชาชนจีนในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เอ็มคอตเอชดี ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2564