Menu Close

สทป. เข้าพบรองเลขาธิการ สอศ. ร่วมสานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา

สทป. เข้าพบรองเลขาธิการ สอศ. ร่วมสานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ เดินทางเขัาพบ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยร่วมหารือการเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ดำเนินการข้อตกลงร่วมกัน ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการเข้าร่วมหารือในวันนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากคุณยุพดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือภาครัฐ สำนักความร่วมมือ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เข้าร่วมหารือการวางแผนดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา งานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ลงนามร่วมกัน
ในการนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวชื่นชม ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุน พร้อมเดินหน้านำเสนอโครงการต่างๆ กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อเป็นการร่วมมือพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความก้าวหน้า มีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการสร้างประโยชน์ยิ่งขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน