Menu Close

สวบ. นำนักวิจัยลงพื้นที่ โครงการจัดตั้ง สทป.ศูนย์นครราชสีมา

สวบ. นำนักวิจัยลงพื้นที่ โครงการจัดตั้ง สทป.ศูนย์นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผศ.วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ นำคณะนักวิจัย ลงพื้นที่โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์นครราชสีมา ณ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสำรวจ วางผัง และวางแผนพัฒนาพื้นที่
ทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และตอบโจทย์การพัฒนาสถาบันฯ ในอนาคตอีกด้วย


ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี