Menu Close

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน