Menu Close

การสรรหากรรมการสภาสถาบันฯผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหากรรมการสภาสถาบันฯผู้ทรงคุณวุฒิ

การสรรหากรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันผู้ทรงคุณวุฒิ

1. พระราชบัญญัติ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

2.คำสั่ง

3.ประกาศต่าง ๆ