Menu Close

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการของสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง รับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการอื่นของสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหานายกสภาสุถาบัน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการของสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน เรื่อง รับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำและข้าราชการอื่นของสถาบันฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการสรรหานายกสภาสุถาบัน