Menu Close

สทป. จัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่าย

สทป. จัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่าย

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อธิการบดี ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เข้าร่วมประชุมฯ ห้องประชุมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการและในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรจักร์ เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุม ในการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยาย เรื่องโครงการภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการฝึกวิชาชีพให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และโครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมวิศวกรรมระบบรางและช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเชิงปฏิบัติการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ และเสวนาร่วมกันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่าย โดยมีประเด็นดังนี้

1. การถอดบทเรียน วังด้งโมเดล การศึกษาเพื่อการดำรงชีวิต และการมีงานทำ

2. ยกระดับความร่วมมือในการฝึกวิชาชีพให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

3. ยกระดับความร่วมมือในการผลิตเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อป้อนเข้าสู่สายงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

4. ยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการ หลักสูตร อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบในพื้นที่ห่างไกล