Menu Close

สทป.เข้าพบและประชุมกับอบจ.ระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

สทป.เข้าพบและประชุมกับอบจ.ระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำผู้บริหารและคณจารย์ ปะกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ , นายบุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา เข้าพบนายปิยะ ปิตุเดชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดระยอง โดยมี ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการหารือในความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมกันพัฒนานักศึกษาสายช่างเทคนิคให้เพิ่มขึ้น และตรงกับความตรงการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่างๆ อาทิ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาร่วมกันในอนาคต


ทั้งนี้ อธิการบดี ได้รับเกียรติจากนางสาวนภาวรรณ รุ่งจำรัส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง พร้อม รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรีธีรพงษ์ ผิวศิริ และคณะหัวหน้ากลุ่มงานวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานต่างๆ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง จังหวัดระยอง อีกด้วย


ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี