Menu Close

อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงานระบบราง มทร.อีสาน’ขอนแก่น นำไปพัฒนาหลักสูตร

อธิการบดี สทป. ศึกษาดูงานระบบราง มทร.อีสาน’ขอนแก่น นำไปพัฒนาหลักสูตร

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์สถาบันฯ เข้าศึกษาดูงานระบบราง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (มทร.ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสงอรุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การตอนรับและหารือในความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบราง ซึ่งสถาบันฯ มีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับระบบรางให้สอดคล้องต่อการพัฒนาระบบรางและการขนส่งของประเทศ อันจะเป็นการสร้างบุคลากรและผลักดันเข้าสู่ความต้องการของสหภาพแรงงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ซึ่ง มทร.อีสาน ขอนแก่น มีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง พร้อมทั้งมีวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากรและองค์ความ อันจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ และจัดการความรู้ต่างๆ ให้บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย และนักนวัตกรรมได้อย่างดีเยี่ยม

นอกจากการประชุมหารือดังกล่าว ผู้บริหารและคณาจารย์ของ มทร.อีสาน ขอนแก่น ได้แก่ ดร.ณรงค์ สีหาจ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งราง , ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกูล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ดร.ชัชรินทร์ ศักดิ์กำปัง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์สาขาวิชวิศวกรรมไฟฟ้า , ดร.ปฐมาภรณ์ ชัยกุล อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเจ้าหน้าที่คณะฯ ได้นำอธิการบดี สทป. พร้อมคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมภายในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งราง ซึ่งภายในเป็นโรงฝึกปฏิบัติการระบบรางเต็มรูปแบบ ทั้งระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล พร้อมทั้งมีรถรางจากประเทศญี่ปุ่น ที่ศูนย์ฯ นำมาศึกษาวิจัย

ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานจะได้ดำเนินการประสานงานในการส่งบุคลากรของสถาบันฯ เข้ารับการอบรมด้านวิศวกรรมระบบรางและการขนส่งทางราง เพื่อในไปพัฒนาหลักสูตรของสถาบันฯ ในอนาคตต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี