Menu Close

ปทุมวันหารือกับ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ‘ขอนแก่น ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ

ปทุมวันหารือกับ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 'ขอนแก่น ในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.60 . สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณาจารย์สถาบันฯเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุมประภากร 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEU) จังหวัดขอนแก่น ในการประชุมหารือการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล อริยพิมพ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ , ดร.รัชดา ภักดียิ่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ , นายอนุชา ดีผาง รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ลื้อนันต์ศักดิ์ศิริ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต , นายนิติคม อริยพิมพ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ โพธิ์จันทร์หัวหน้าสาขาวชาวิศวกรรมโยธา , ดร.พลาวัชร์ จันทรมงคล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรยุท คุณะโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ และดร.อุดม ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันฯ โดยมีแผนในอนาคตในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะซึ่ง NEU มีศักยภาพในการพัฒนานโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green University  และระบบอัจฉริยะ ด้านวิศวกรรมอย่างเป็นเลิศ ซึ่งสามมารถนำไปประยุคต์ใช้ และพัฒนาหลังสูตรที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการตอบโจทย์ของการศึกษาของโลกยุคใหม่อีกด้วย

ที่มา : สื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี