Menu Close

สำนักวิจัยฯ ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ชาวบ้าน ณ สทป.ศูนย์นครราชสีมา

สำนักวิจัยฯ ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ชาวบ้าน ณ สทป.ศูนย์นครราชสีมา

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยนายเทอดเกียรติ สวัสดิ์พานิช ประธานชมรมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันนครราชสีมา ที่ปรึกษา และคณะทำงานพัฒนาพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์นครราชสีมา ลงพื้นที่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สอบถามประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน หมู่ที่ 20 บ้านโปร่งใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจากนายมารุต หาญสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านโปร่งใหญ่ นำชาวบ้านเข้าร่วมให้ความคิดเห็นกว่า 50 คน เบื้องต้้นเห็นร่วมกันว่า ตามที่สถาบันฯ มีนโยบายที่จะสร้างความร่วมมือกับประชาคมในพื้นที่ จัดเป็นสถาบันเพื่อชุมชน สำนักวิจัยฯ จึงมีแนวทางในการพัฒนาเริ่มจากการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนห้วยบงขึ้น เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและสร้างความร่วมมือต่อไป

ที่มา : สักนักวิจัยและบริการวิชาการ