Menu Close

คณะวิทย์สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2566

คณะวิทย์สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ 2566

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดี นำคณะผูู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการ “ทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566” ณ ห้องดำเนินนาวากล ตึกพระประกอบกลกิจ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยการนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดชัยมงคล ถนนพระรามที่ 1 สวดเจริญพระพุทธมนต์ และรับฟังเทศนา อันเป็นความสิริมงคลรับปีใหม่ไทย และเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะ ให้เกิดความรักสมัครสมาน ตลอดจนการรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะฯ อีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี