Menu Close

อธิการบดี ให้การต้อนรับผู้ประชุมด้านเทคโนโลยีจากจีน

อธิการบดี ให้การต้อนรับผู้ประชุมด้านเทคโนโลยีจากจีน

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Shi You Ming ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน , นายสมหวัง เจริญศรีสุข ผู้ประสานงานและคณะทำงาน ในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าและโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อการต่อยอดการเรียนการสอนวิศวกรรมบูรณาการและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเกิดประโยชน์ทางการศึกษาของสถาบันฯ ต่อไป

ที่มา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | ฝ่ายสื่อสารองค์กร