Menu Close

ปทุมวัน จับมือ คาร์ลไซส์สประเทศไทย พัฒนาการศึกษาด้านเครื่องมือวัดร่วมกัน

ปทุมวัน จับมือ คาร์ลไซส์สประเทศไทย พัฒนาการศึกษาด้านเครื่องมือวัดร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ ผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตตพงศ์ ศรีอาหมัด รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , ดร.เอนก บุญกว้าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายธีรพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการบริษัท คาร์ลไซส์ส ประเทศไทย จำกัด , นายประเสริฐ แซ่ตั้ง ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคปฏิบัติการเคลื่องมือวัดอุตสาหกรรม ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนายวิชยุตม์ วัดเขียว ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ประจำประเทศไทย ณ บริษัท คาร์ลไซส์ส ประเทศไทย จำกัด ชั้น 36 อาคาร CW TOWER รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เพื่อลงนามความร่วมมือในโครงการ ZEISS Academic Program ระหว่าง บริษัท คาร์ลไซส์ส ประเทศไทย จำกัด กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการเข้าสู่การทำงานในสายงานเครื่องมือวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนในการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี