Menu Close

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เตรียมความพร้อมร่วมมือทางวิชาการกับกรมพลศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เตรียมความพร้อมร่วมมือทางวิชาการกับกรมพลศึกษา

วันนี้ (11 กค.66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาจารย์ กฤษดา ทาสุรินทร์ อาจารย์เพชรประภา สังฆะราม อาจารย์ประจำสาขาสหวิทยาการ และนางสาวสาวิตรี สามปลื้ม นักประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากท่านจรูญ แก้วมุกดากุล รองอธิบดีกรมพลศึกษา นางสาวชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอจนคณะผู้บริหารฯ ของกรมพลศึกษา ประชุมหารือแลกเปลี่ยนนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงหารือแลกเปลี่ยนตความรู้ ความร่วมมือ ในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ร่วมกัน โดยในการหารือดังกล่าวจะเน้นการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับการกีฬาให้ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของนักกีฬาในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการพัฒนาด้านการกีฬาเป็นอย่างมาก โดยผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 1.ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรทางด้านอุตสาหกรรมสุขภาพ กีฬา และการออกกำลังกาย สำหรับบุคลากรด้านกีฬาและสุขภาพตลอดจนผู้สนใจ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและการกีฬา 2.ผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์สำหรับนักกีฬาและลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ 3.ต่อยอดการศึกษาในระดับปริญญาร่วมกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ต่อไป


ข้อมูล : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ : กรมพลศึกษา และฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน