Menu Close

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

โครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

เมื่อระหว่างวันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินโครงการค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1รักษาพระองค์ สนามเป้า ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้รับการอบรม ระเบียบวินัย การสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณะครู อาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะเจ้าหน้าที่ทหารจาก กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นวิทยากรตลอดการดำเนินกิจกรรม

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี