Menu Close

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้าน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ตามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการจัดการศึกษา แผนการเรียนผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ เพื่อเร่งผลิตช่างฝีมือออกสู่ตลาดแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมปฐมนิเทศเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ของสถาบันฯ โรงเรียนช่างกลอุดรธานี และนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ ทั้งนี้มีการมอบตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมการให้คำแนะนำแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร อีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน