Menu Close

สทป.ร่วมประชุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาฯ พร้อมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

สทป.ร่วมประชุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาฯ พร้อมต้อนรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการประชุมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ในการนี้ ได้มีการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาแนวใหม่และทวิศึกษา แบบลักษณะที่ 3 อาทิ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ เป็นต้น รวมจำนวน 16 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีผู้อำนวยการอาชีวศึกษากาญจนบุรีและผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง อาสาสมัครประจำจังหวัด ศึกษานิเทศก์จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและประชุมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม(ทวิศึกษา) ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมดำเนินการดูแลนักเรียนที่กำลังเรียนระบบทวิศึกษา พร้อมที่จะศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี ซึ่งสถาบันได้รับนโยบายตามปรัชญาองคมนตรีว่า “สอนให้มีอาชีพและมีงานทำ” สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ประสานสถานประกอบการต่าง ๆ อาทิ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในการรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสอนวิชาชีพ ประมาณปีละ 500 คน สถานประกอบการในเครือข่ายสามารถสอนนักเรียนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมการสอนให้นักเรียนมีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้รับเหมาด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการและพร้อมเป็นผู้ให้คำแนะนำในการบูรณาการด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรด้วยการให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร, ด้านสถานที่ฝึกงาน ประสานสถานประกอบการ หรือฝึกทักษะที่ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี, ด้านวัสดุเครื่องมือที่ใช้ฝึก สามารถมาใช้วัสดุฝึกที่ศูนย์การเรียน หรือยืมไปสอนที่โรงเรียนได้บางรายการ, ด้านบุคลากร สามารถมาส่งครูเพิ่มความรู้และใช้เครื่องมือให้เชี่ยวชาญ โดยมีคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นพี่เลี้ยง, ด้านสถานที่ดูงานในสถานประกอบการจริง, ด้านสถานที่ทำงานหลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร, ด้านการพัฒนา Up Skill วิชาช่างอุตสาหกรรมให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียง เป็นต้น

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี