Menu Close

สทป.จัดโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยง ในอบรมการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

สทป.จัดโครงการโรงเรียนพี่เลี้ยง ในอบรมการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นทักษะการบำรุงรักษา ณ โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย อาจารย์มินเรศน์ เตชะวงศ์ และนายวรภูมิ แพเจริญสุด ร่วมกับคณะครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา โดยเป็นการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และการประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นทักษะการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ได้แก่การซ่อมเครื่องตัดหญ้าที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ และการซ่อมเปลี่ยนหัวเทียนรถยนต์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งสามารถต่อยอดในการเรียนการสอนด้านช่างของโรงเรียน และนำไปใช้ในชีวิประจำวันได้ต่อไป

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์