Menu Close

คณะวิทย์เตรียมอบรมทักษะการผลิตสื่อให้สามเณรวัดธรรมมงคล

คณะวิทย์เตรียมอบรมทักษะการผลิตสื่อให้สามเณรวัดธรรมมงคล

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิศกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ และฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันฯ ได้เข้าพบพระภานุกร ธมฺมุตฺตโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมโครงการอบรมเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี ในหัวข้อ “การออกแบบสื่อกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน และโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทางมือถือและคอมพิวเตอร์“ ให้แก่สามเณรที่สนใจในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดในการใช้สถานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรม

นอกจากนั้น สาขาวิชาฯ ได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับโรงเรียนฯ ในอนาคตอีกด้วย

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ภาพ / เรื่อง : สาขาวิศกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ