Menu Close

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ชื่อผู้รับผิดชอบและหน้าที่

ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า ประกอบด้วย

  1. รศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์
  2. รศ.ดร.สกล อุดมศิริ
  3. รศ.ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย
  4. ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์

หน้าที่ ทดสอบเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบการทำงานของเครื่อง การรั่วของไฟฟ้า ระบบการป้องกันความปลอดภัยต่างๆ การทดสอบระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบน้ำ ประกอบด้วย

  1. ดร.จิตติ นิยมพานิช
  2. ดร.ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
  3. อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์

หน้าที่ ทดสอบเรื่องคุณภาพของน้ำ ก่อนและหลังผ่านกระบวนการ คุณภาพน้ำ ประสิทธิภาพของการกรอง การจ่ายน้ำ การป้องกันการปนเปื้อนของน้ำ