Menu Close

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจาย์สมควร สนองอุทัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน ไชยแสน , รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร เลิศมหาเกียรติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สุขมั่น ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินดังกล่าว
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นการตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา ทั้งยังเป็นการต่อยอดและพัฒนาการศึกษาของสถาบันฯ องค์ประกอบต่างๆ ให้ดีขึ้นตามมาตรฐาน เพื่อคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

โดยการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้คะแนน “3.72 คะแนน” อยู่ในระดับ “ ดี ” และสถาบันฯ จะรักษามาตรฐานและพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
ซึ่งคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้
1. ควรกำกับติดตามและมีมาตรการช่วยเหลือ ที่อาจารย์ลาศึกษาต่อในรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือสวัสดิการอื่นๆ และหรือเร่งส่งเสริม สนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น เพื่อแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์และภาพลักษณ์ของสถาบัน
2. ควรกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลให้ทุกหน่วยงาน นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละปีมาวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนำมาวางแผนพัฒนาเชิงรุกเพื่อให้ระบบ กลไก ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
3. การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาควรกำหนดเป้าหมายในการประเมินคุณภาพ ของการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และการให้ข้อมูลเพื่อส่งผลให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น


ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน