Menu Close

การสรุปการศึกษาดูงานและเรียนรู้กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

การสรุปการศึกษาดูงานและเรียนรู้กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 – 6 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายต่างประเทศ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เปิดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรมและประเพณี การดำรงชีวิต และการเรียนการสอน ในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และศึกษาระบบการทำงานของสถานประกอบการของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย และสถานประกอบการของประเทศไทย โดยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันต์ สถานประกอบการต่างๆ เรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน การทำอาหารไทยเบื้องต้น จากคณาจารย์ และพนักงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมรับฟังการสรุปการศึกษาดูงานและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ โดยในวันนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น 7 คนและอีก 5 คนยังคงศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
เนื้อหา : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ฝ่ายสื่อสารองค์กร