Menu Close

การเสวนา”ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ”

การเสวนา"ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ"

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน โดยคณะทำงานอนุสรณ์ 90 ปี ช่างกลปทุมวัน “เพชรช่างกล” ร่วมกับภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันฯ ในการเสวนา”ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ” ได้รวบรวมศิษย์เก่าของสถาบันฯ มาร่วมระดมความคิดเห็นทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมสัมพันธภาพที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้กระบวนการพัฒนาสถาบันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดี มีวิทยากรร่วมเสวนาจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.บรรเลง ศรนิล อดีตอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ชก.29) คุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ชก.40) คุณอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ชก.50) คุณสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ชก.50) และ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอดีตประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ชก.55) มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live มีผู้ร่วมเข้าฟังการบรรยายทั้งออนไลน์และในห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษย์กว่า 200 คน บรรยากาศเป็นกันเองสนุกสนาน แฝงไปด้วยแนวทางในการพัฒนาสถาบันฯ ให้ยังยืนสืบไป ทุกท่านสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้ที่ เพจเฟคบุ๊ค ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร