Menu Close

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อนักศึกษาจบใหม่และผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (UP-SKILL & RE-SKILL)

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อนักศึกษาจบใหม่และผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม (UP-SKILL & RE-SKILL)

เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฑูรย์ อบรม รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ นางทิน รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์พสุพัฒน์ สัมมากสิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ (สวบ.) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ พนาวัน รองผู้อำนวยการ สวบ., และ ดร.ฑรรณชนก ประภาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ สวบ. , ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส ศรีสวัสดิ์  , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย สังฆ์ทิพย์ และอาจารย์อรรถกร จันทร์ชนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต ให้การต้อนรับนายสมชาย จักร์กรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน คณะผู้บริหารและทีมงานจากสถาบันไทย-เยอรมัน , นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ การร่วมกันสร้างหลักสูตร ในการฝึกอบรม ให้กับบุคลากรด้านวิชาการ และบุคคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านต่างๆ (UP-SKILL & RE-SKILL) เพื่อพัฒนา และเพิ่มทักษะ ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการทำงาน โดยหลักสูตรที่จะร่วมกันจัดทำขึ้นคณะผู้ดำเนินโครงการยังจะนำทักษะในด้านบริหารธุรกิจ สารสนเทศ และการบริการ เข้าบรรจุอยู่ในหลักสูตรการอบรมต่างๆ ด้วย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการทำงานแบบมัลติฟังชั่นซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลให้นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้รับองค์ความรู้ ดังกล่าวจากองค์กรด้านวิชาการระหว่างประเทศ และผู้ประกอบการชั้นนำของไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรม

ภาพ/เนื้อข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน