Menu Close

ประชุม “ทุนรำลึกกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์”

ประชุม “ทุนรำลึกกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์”

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัส ทัดเนียม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ ยางธิสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวปาริชาติ บาลี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา ผู้แทนคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับมอบทุนการศึกษาในนาม “ทุนรำลึกกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์” กับ อาจารย์สงวน บุญปิยทัศน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อดีตรองอธิบดี กรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและอดีตผู้อำนวยการ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
“ทุนรำลึกกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์” เป็นทุนการศึกษาที่เกิดขึ้นจากความสำนึกในพระเมตตาคุณของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ผู้ทรงเกื้อการุณย์แก่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ให้เป็นสถานศึกษาของกุลบุตรในสังคมไทย โดยเป็นการดำริความร่วมมือของ อาจารย์สงวน บุญปิยทัศน์, ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน, ศิษย์เก่าผู้สำเร็จประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง, ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสถานประกอบการ ได้ร่วมกันจัดหาทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน รวมจำนวนเงิน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึก สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน


ภาพ : ฝ่ายแนะแนวและสหกิจศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี