Menu Close

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานสถาบัน (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 3/2566

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ รับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสุวิมล งามผิว 

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบสัมภาษณ์ เดิม ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เป็น วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 – 16.00 ณ ห้องประชุม 453 ชั้น 5 อาคารสิทธิผล