Menu Close

สทป.ลงนามความร่วมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 10 แห่งเร่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรกรรายใหม่และรายย่อยอย่างยั่งยืน

สทป.ลงนามความร่วมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 10 แห่งเร่งพัฒนาเกษตรอัจฉริยะสู่เกษตรกรรายใหม่และรายย่อยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน รักษาการราชการแทนคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีผู้บริหารจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี และวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง เข้าร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีนายจรูญ ชูลาภ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว
จากการสำรวจข้อมูลจากตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิตที่เรียนและจบทางด้านการเกษตร พบว่ามีความต้องการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วย เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ จึงเป็นที่มาของหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่จะมุ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีและการเกษตรสมัยใหม่ มีการเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และมีการประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ประสบความสำเร็จในภาคอุตสาหกรรมเช่น ลีน และ ไคเซ็น เข้าสู่การวางแผนและทำการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีการสอดแทรกแนวคิดเรื่องการลดความซ้ำซ้อน การกำจัดของเสีย และการลดต้นทุนในทุกกระบวนการ ส่งผลให้มีการวางแผนหรือการปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตรให้กระชับและมีจุดรั่วไหลน้อย เมื่อมีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้าสู่การผลิตที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาไปสู่ระบบกึ่งอัตโนมัติหรือระบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถเพิ่มผลิตได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำไปสู่รายรับสุทธิที่สูงขึ้น และยังรองรับกำลังคนมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไปได้

เนื้อข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองกลาง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน/สาขาวิศวกรรมบูรณาการ หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
ภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี